Ontbinding & Liquidatie B.V


Ontbinden of opheffen van een VOF.


Een vennootschap onder firma of VOF is een bijzondere vorm van de maatschap.

De bepalingen over de maatschap staan vermeld in boek 7A BW (burgerlijk wetboek) de bepalingen over de VOF in het wetboek van Koophandel.
Daarin is de VOF gedefinieerd als een maatschap tot uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam.

Beëindigen VOF


De VOF kan wordenontbonden door opzegging van de ene vennoot aan de andere vennoten. Als een VOF ontbonden is, moet het vermogen van de VOF worden verdeeld en vereffend.
Dat kan op verschillende manieren.

Soms gaat de overblijvende vennoot of vennoten door met de onderneming (voortzetting) en kopen ze de uittredende vennoot uit.

Het kan ook zijn dat de onderneming wordt opgesplitst of zelfs geliquideerd en de opbrengst verdeeld.

Voortzetten onderneming VOF na ontbinding


Voor het voortzetten van de onderneming van de VOF door één of meerdere vennoten nadat die is ontbonden, is wel overeenstemming vereist tussen de vennoten. En dat is voor de uittredende vennoot vaak een pijnpunt.
Vaak is er namelijk al sprake van een geschil, waarna de vertrekkende vennoot ziethoe de onderneming zonder hem wordt voortgezet. Bovendien ontstaan er dan vaak discussies over de vergoeding die de voortzettende vennoot of vennoten moeten betalen.

Waardering VOF in geval van ontvlechting


Het waarderen van een VOF is vaak complex, net zoals de vraag welk aandeel aan elke vennoot toekomt. Want als het aandeel van elk van de vennoten niet in de vennootschapsovereenkomst is bepaald, dan is ieders aandeel evenredig aan diens inbreng.
Daarnaast is de peildatum vaak een discussiepunt. Vooral als er gedurende een wat langere periode wordt onderhandeld over het al of niet voortzetten van de onderneming en de vraag op welke manier (en met welke vennoten) dat moet gebeuren.

Vastgoed in de VOF


Een complicerende factor bij het ontvlechten van een VOF is vaak als er vastgoed aanwezig is. De vennoten hebben dan meestal de eigendom gezamenlijk gekregen in hun hoedanigheid van vennoot van de VOF.
Als de VOF wordt ontbonden, moet vaak ook het gemeenschappelijk eigendomvan het vastgoedverdeeld worden.


De expertise van een insolventiejurist bij de ontbinding van de VOF


Als Nationaal Faillissement Preventie Instituut hebben wij ruime ervaring om onze cliënten goed te kunnen informeren bij het verdelen en ontbinden van de VOF.
De vennoten kunnen daarvoor samen een van onze advocaten of insolventie experts inschakelen die op deskundige wijze adviseren wat de strategie moet zijn.
Voor verdeling en ontbinding van de VOF staan wij alle ondernemers bij die tegen tal van problemen aanlopen, de afdeling ondernemersrecht heeft alle expertise in huis om cliënten bij te staan.