Wat is onderbewindstelling en hoe werkt het?

Het is van cruciaal belang te begrijpen hoe u uw financiën beheert als een verantwoordelijk persoon. Als u financiële of mentale problemen heeft, kunt u onder financiële voogdij van de overheid worden geplaatst om uw vermogen te beschermen en uw financiën te beheren. In deze blog bespreken we de concepten van onderbewindstelling, waaronder de definitie, de procedure en de voordelen. Met deze kennis bent u beter voorbereid om de beste financiële beslissingen voor uzelf te nemen als u zich in een precaire situatie bevindt.

Wat is onderbewindstelling?

Onderbewindstelling is een procedure die wordt toegepast om het vermogen te beschermen. Als verantwoordelijk persoon heeft u belangen bij financiële problemen, zoals inzicht in financiële situaties en beheer van uw vermogen. Onderbewindstelling kan helpen bij het tot stand komen van de juiste keuzes voor uw gezin of organisatie in geval van ernstige financiële problemen.

Onderbewindstelling

Wanneer is onderbewindstelling mogelijk?

Onderbewindstelling is mogelijk in twee gevallen: als de betrokkene financiële problemen heeft of als hij of zij niet in staat is om alle schuldzaken na te komen. In beide gevallen geldt dat eerst overleg moet plaatsvinden met bankrekeninghouder en eventueel met de vermogensbeheerder (de voogd, vaak de ouders of andere bloedverwanten). Wanneer dit niet aanlokkelijk lijkt, kan met onderbewindstelling ook worden overgegaan tot het toezicht op uw schuldzaken door een curator.

Benieuwd wat voor takenpakket de curator heeft? Lees er meer over in deze blog.

Onder bewindvoering: de procedure

Het begint met een aanvraag tot onderbewindstelling. Dit verzoek kan worden voorgelegd aan een kantonrechter. Dit kan de betrokkene zelf zijn, de echtgenoot of andere partner, familieleden tot de 4e graad (dit zijn (groot)ouders, (klein)kinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten) of gezaghebbende zoals voogden en stiefouders, curator, betrokken instelling of de officier van justitie. De kantonrechter maakt een schatting van het vermogen en de inkomsten van de betrokkene en onderzoekt de inhoud van de aangeleverde documenten.

Indien er aanleiding is om te twijfelen of de betrokkene al dan niet in staat is financiële problemen op te lossen, beslist de kantonrechter welke maatregelen moeten worden genomen. Vervolgens kiest de rechter een bewindvoerder. Dat kan iedereen zijn die bevoegd is om de persoon te helpen in het nemen van maatregelen (dus ook iemand uit de familieleden van de betrokkene). De bewindvoerder staat onder leiding van de rechter en zorgt ervoor dat alle financiële plannen worden goedgekeurd en dat uitgerekend geld gaat naar waar het behoort.

Als men van mening is dat de rechter een verkeerde keuze maakt om iemand onder curatele te plaatsen of de besproken belangen niet worden waargemaakt, kan men in hoger beroep gaan. Hiervoor kan men een advocaat vragen om te helpen bij het opstellen van het papierwerk.

Naar de rechtbank

De hoorzitting is niet toegankelijk voor het publiek. De enige personen die de hoorzitting mogen bijwonen zijn de verzoeker en de voorgestelde bewindvoerder(s). Bijvoorbeeld de persoonlijk begeleider van de instelling die hem of haar verzorgt of begeleidt. De begeleider kan een zitting verzoeken door een brief aan de rechtbank te schrijven.

Tijdens de zitting beslist de kantonrechter of een verzoek tot bewindvoering wordt ingewilligd of niet. De rechter beslist of de betrokkene al dan niet in staat is zijn of haar eigen financiële zaken te behartigen en/of een onderbewindstelling van toepassing is.

Wat gebeurt er nadat het verzoek is ingediend?

Zodra het verzoek is ingediend duurt het vaak 8 tot 9 weken voor een zitting plaatsvindt. Zodra de zitting is voldaan en alles doorgenomen is zal de kantonrechter zo snel mogelijk een oordeel geven.

Wanneer de rechtszaak wordt behandeld, zal de rechter kijken naar de aangeleverde documenten en op basis van hiervan in combinatie met de meningen van de betrokkenen mensen en organisaties een besluit geven of er voldoende redenen zijn om de betrokkene onder bewind te stellen. Bij deze uitspraak wordt ook bepaald wie de bewindvoerder voor de betrokkene wordt en wat voor eigendommen en goederen onder bewind worden gesteld.

Is de bewindvoerder nu in beheer van al het vermogen?

Nee, de bewindvoerder(s) hebben alleen beheer over de kas en de vorderingen. De rest van het vermogen blijft bij de betrokkene. Het is dus niet mogelijk om alle bankrekeningen in beheer te nemen of zelfs maar een paar centjes uit te trekken. Als iemand eenmaal onder curatele van de rechtbank is gesteld, mag hij niet meer zelfstandig over zijn vermogen beslissen. Wanneer iemand onder curatele wordt gesteld omdat hij schulden heeft, wat schuldvoogdij wordt genoemd, wordt hij ook geregistreerd bij de openbare bewindsregister. Dit betekent dat de persoon niet langer in staat zal zijn om grote aankopen te doen.

Kan ik van mijn bewindvoerder afkomen?

Ja, aangezien de bewindvoerder(s) verantwoordelijk zijn voor alle activa en passiva van de betrokkene, kan het voorkomen dat ze uitgesloten kunnen worden als mentor of bewindvoerder. Alleen wanneer dit besluit is genomen door de rechter om deze positie te ontnemen. Ook wanneer je bent uitgesloten van een bewindvoerderschap, zal de rechter altijd kunnen kiezen voor het behoud van toezicht.

Wat zijn de taken van de bewindvoerder?

De bewindvoerder houdt de schuldeisers van de betrokkene aan. Hij of zij krijgt in ieder geval alle informatie over de zaken die onderzocht en opgelost moeten worden. De bewindvoerder moet dus het vermogen van de betrokkene controleren, bijvoorbeeld door te onderzoeken of er al voldoende liquiditeit is om een lening af te lossen. Als het vermogen van de betrokkene niet in orde is, kan hij of zij ook eisen dat er financiële hulp wordt verstrekt.

Als de betrokkene onder bewind staat, gaat hij of zij dan boven het normale vermogensbeheer uit?

De juridische naam voor dit soort situaties is onverschuldigde betaling. In geval van onbedoeld betalen kan de rechter eisen dat alle activa en passiva die in handen zijn van de bewindvoerder worden overgeheveld naar iemand anders. In dit geval heeft de bewindvoerder dan ook een positie tussen de partijen. Hij kan vooral helpen om tot een juiste beslissing te komen en wil hij wel, zorgt hij ervoor dat er altijd contact is met alle betrokken partijen.

Veel gestelde vragen

Wat betekent het als je onder bewind staat?

Dit betekent dat de bewindvoerder de leiding heeft over alle activiteiten en passieven die bij de betrokkene horen. Dit kan leiden tot uitsluiting van een mentorschap of leiderschapspositie, afhankelijk van de beslissing die de rechtbank neemt. Zelfs als u wordt uitgesloten van een leiderschapspositie, kan de rechtbank er altijd voor kiezen om toezicht te houden op uw zaken.

Kan iemand verplicht onder bewind worden gesteld?

Ja, in sommige gevallen kan een rechter verplichting geven tot onder bewind staan. Dit is vaak het geval wanneer activa of passiva niet op de normale manier worden behandeld. De bewindvoerder zal er dan voor zorgen dat alle betrokken partijen altijd contact met elkaar houden om ervoor te zorgen dat de situatie zo goed mogelijk blijft functioneren.

Kan de betrokkene verplicht worden financiële hulp te krijgen?

De rechter kan een onder bewind staande persoon verplichten om financiële hulp te krijgen als het vermogen van deze betrokkene niet in orde is. Dit gebeurt vaak wanneer er sprake is van onbedoelde betaling of als er risico’s zijn op faillissement.

Conclusie

Onder bewind staan betekent dat u niet de mogelijkheid heeft uw financiële zaken zelf te regelen. Dit komt voornamelijk door de ondercuratelestelling die u kunt ondergaan. Dit kunt u doen bij de kantonrechter bij u in de buurt. Hierdoor krijgt u toestemming om gebruik te maken van beleggingen en vermogen voor het verrichten van persoonlijke betrekkingen. Na afloop van de ondercuratelestelling krijgt u ook de curatele beschikbaar gesteld.

Related Posts