Wat is de liquidatie van een BV?

Wat komt er bij kijken en hoe wordt het besloten?

Wat komt bij vooraf en hoe besluiten de aandeelhouders of bestuurders over het besluit tot liquidatie? In dit artikel geven we een aantal belangrijke gegevens over liquidaties. Ook geven we u tips voor het verkopen van aandelen bij een liquidatie. Wanneer u besluiten wilt nemen die verdere gevolgen hebben voor uw bedrijf, dan is het zaak om zorgvuldig naar een liquidatie bv te kijken. Een liquidatie is een besluit van aandeelhouders of bestuur van een vennootschap, waarbij alle schulden, rekwisities en contracten worden betaald. Hierna volgt de liquidatiefase, in welke tijd al het geld verdeeld wordt naar aandeelhouders. Zo beslissen aandeelhouders in een algemene vergadering of het bestuur het resterende kapitaal aan aandeelhouders uitkeert en besluiten daarmee de vennootschap als geheel te ontbinden.

Wat is een bv liquidatie?

Wanneer u als bestuurder besluit uw BV te sluiten, kan liquidatie de beste optie zijn. Als verkoop of overname geen optie is en er is geen sprake van een faillissement, dan kunt u uw besloten vennootschap liquideren. Tijdens de liquidatiefase zult u lopende zaken moeten regelen zoals geïncasseerde vorderingen, afgeloste schulden en/of verkochte voorraden of licenties. Het Nationaal Faillissement Preventie Instituut kan u helpen bij dit proces zodat alles correct énkel en op de juiste wijze wordt afgesloten. En legaal verloopt.

Wij hebben via deze link, inhoudelijk meer diepte gegeven over het liquidatieproces.

Waarvoor is een liquidatie BV nodig?

Liquidaties zijn in veel gevallen een goede oplossing. Zo kunnen zij vooral gebruikt worden bij verliezen aan geld of goederen. De beslissing om tot een liquidatie over te gaan, ligt vooral bij de persoon of organisatie achter het verlies. Vaak worden liquidaties gevolgd door schulden verkleinen, verdwijnen vreemde vennootschappen of worden belastingen verminderd.

Liquidaties kunnen worden uitgevoerd door particulieren of bedrijven. Dit soort bedrijf types hebben vaak meer ervaring met de liquidatie toepassing en zijn daardoor geschikter om een verlies in goede banen te leiden. Ook biedt dit organisatievermogen vele voordelen, zoals betere controle over eventuele schade en mogelijkheid tot afwikkeling van de financiën.

In sommige gevallen kan het zijn dat uw BV niet meer rendabel is. Dit komt vaak voor wanneer er te weinig opdrachten zijn om de exploitatie van de BV rond te krijgen. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom uw BV geen meerwaarde meer biedt aan de eigenaren en/of houders. Vaak is het dan mogelijk om een liquidatie aan te vragen bij de rechter.

Liquidatie BV

Met welke stappen kunt u een beslissing nemen over de liquidatie van uw BV wanneer u onder curatele bent gesteld?

Als uw BV onder curatele is gesteld, betekend dat in de meeste gevallen het bedrijf niet meer kan worden opgeheven. Er zijn wel een aantal stappen die u moet vervullen voordat u over kan gaan op het starten van het liquidatieproces. Zo bent u als eigenaar of houder van de BV volledig geacht om alle activa en passiva én de financiële gegevens van de BV op te slaan. Hiermee bent u in staat om zo goed mogelijk aan het liquidatieproces mee te werken. In principe is de curator als voorzitter van de BV aangewezen, maar hij of zij kan in geval van sprake van een dergelijke liquidatie zelf niet beslissen over het verkrijgen en houden van beheer rechten op de terugeising.

Waarvoor is een liquidatie nodig?

Een liquidatie is noodzakelijk in het geval dat een vennootschap niet meer kan functioneren of beslist aandeelhouders geen geld meer over hebben. Als er sprake is van ontbinding van aandeelhouders, dan wordt iedere betrokkene herverkozen door de nieuwe aandeelhouders. Hiermee wordt ook bepaald dat iedere betrokkene in gehoorzaamheid aan de hernieuwde plichten van het bedrijf staat en alle activa, goederen en rechten die hij of zij binnen het bedrijf aanhangig had toen de liquidatie plaatsvond, in die zin overneemt.

Uw BV liquideren zonder notaris of fiscalist?

Dit is mogelijk, maar dan moet u zichzelf wel in staat verklaren om alle beslissingen te nemen die nodig zijn voor de liquidatie van uw BV. Daarnaast kunt u een notaris of fiscalist inschakelen voor advies op het gebied van liquidaties. Voordat u over gaat naar de notaris, kunt u eerst alle activa en passiva van de BV met elkaar vergelijken. Dit zorgt ervoor dat er gekeken wordt of alles in orde is met financiën, belangrijke contracten en andere materiële situaties binnen de BV. Als alles in orde is, kan dan over gaan tot het indienen van een liquidatieformulier aan de notaris of fiscalist.

Als de bestuurder zelf opstapt, kan de liquidatie ongeldig blijken te zijn. Deze liquidatie is niet voor niets bekend als een décharge. Als er bovendien een schuldeiser of gerechtigde aanwezig is, kunnen zij in het belang van hun rechten en verplichtingen tot betaling van baten en schulden inbrengen dat er sprake is van een décharge en deze daarom geldt als rechtsgeldige vereffening. Dit heeft te maken met de wettelijke bepalingen over het recht op betalingsachterstand.

BV opheffen middels turboliquidatie?

U kunt uw BV ook opheffen door een turboliquidatie in te stellen. Dit heeft als voordeel dat er geen notaris of fiscalist nodig is, wat sneller kan gebeuren. Ook zijn er minder formaliteiten verbonden aan deze gang van zaken. Het risico ligt wel bij de ondernemer om alles goed voor elkaar te krijgen en alle betrokken partijen te betrekken bij de liquidatie.

Liquidaties kennen veel vormen en geven het bedrijf het recht om alle activa en passiva naar believen voor te schrijven. De beslissing tot liquidatie komt vooraf aan het besluiten van het vermogen. Er zijn verschillende vormen liquidaties: licentiële erfenisverstrekking (via testament of wet op erfenissociëteit), verkoop aan buitenlandse vennootschap bv, verkoop aan bv uit handen van een bedrijf dat door de wet tot toezichthouder is bevorderd, samenstelling van eenmanszaak aan buitengewone raadzaamheid of overname van handelspartij.

Publieke bekendmaking, rekening en verantwoording na liquidatie BV

Wanneer een bedrijf dreigt te worden gesloten, is het belangrijk de situatie zo snel mogelijk bekend te maken om de belangen van de werknemers en het publiek te beschermen. Dit gebeurt door de situatie bekend te maken op een manier die alle betrokken partijen in de openbaarheid brengt. Een liquidatie is een beslissing van de rechtbank om een bedrijf te dwingen haar activa te verkopen. Welke weg ook wordt gekozen, zorg ervoor dat iedereen op één lijn zit en de doelstellingen van het proces begrijpt.

Handel de voorraden en bedrijfsmiddelen af

Een liquidatie is een juridisch proces waarbij een bedrijf wordt opgeheven. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om tot een liquidatie te komen, zoals de benoeming van een liquidatiecommissie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de onderneming, de liquidatiepolis, en de rechtshandhaving. Zodra aan al deze vereisten is voldaan, wordt het liquidatiebesluit genomen door de raad van bestuur in overleg met alle betrokken partijen.

Hoe ontbind je een vennootschap?

Liquidatie is het ontbinden van een vennootschap met het doel het vermogen naar buiten te brengen. Het gaat om een vervallen vennootschap die niet meer in gebruik is gehouden of geen gewenste veelvoud meer aan vermogen heeft. Bij de ontbinding komen vooraf verschillende formaliteiten voor als gevolg van de liquidatie. Zo moeten je vennootschapshouders informatie verstrekken over het vermogen, de vennootschapsvoorraad, de verplichtingen aan de belastingdienst en het bestuur van de vennootschap.

Om het risico op problemen zoveel mogelijk te voorkomen, kan in de statuten worden bepaald dat het recht om tot ontbinding van de vennootschap te besluiten, aan een ander orgaan wordt overgedragen. De gedachte achter liquidatie is dat alle activa moeten worden geliquideerd en dat de schuldeisers uit de opbrengst moeten worden betaald.

De vereffenaar

De liquidatie moet worden geregeld door een vereffenaar. Deze kan voor de ontbinding van jouw bedrijf opkomen en komt bovendien terug als verkoper van je bedrijf. Dit betekent dat hij of zij bijvoorbeeld het toezicht houdt op de afwikkeling van schulden, rechten en vorderingen die jouw bedrijf heeft. De vereffenaar staat niet in voor de financiering van jouw bedrijf. Hij of zij kan je dus niet meer helpen bij het afsluiten van leningen of andere financiële hulp.

Conclusie

Een liquidatie van een rechtspersoon is een ontbindingsbesluit genomen door de verzameling van aandeelhouders van het bedrijf om het bedrijf te verkopen aan nieuwe aandeelhouders. De beslissing om het bedrijf te verkopen wordt genomen als er geen verdere onderneming meer mogelijk is naar aanleiding van ontbinding van het besluit van aandeelhouders.

Benieuwd wat het Nationaal Faillissement Preventie Instituut voor u kan beteken? Plan dan nu een gesprek met ons in voor advies over de liquidatie van uw bedrijf.

Related Posts