NFPI verwelkomt de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord

 In Uncategorized

Nationaal Faillissement Preventie Instituut verwelkomt de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Het dwangakkoord buiten surseance van betaling en faillissement

Naar aanleiding van de financiële en economische malaise waardoor tienduizenden ondernemers en ZZP’ers zijn getroffen is er onverwacht een nieuwe schuldencrisis ontstaan. Deze situatie maakt het noodzakelijk ondernemers tegemoet te komen en de Faillissementswetgeving op een aantal fronten te wijzigen. Dit om het mogelijk te maken reorganisaties en schuldsaneringen middels een dwangakkoord te homologeren.

Door deze nieuwe wetswijziging zijn er nieuwe mogelijkheden voorwaarden bij wet geregeld om een dreigend faillissement te voorkomen, mits aan een aantal belangrijke voorwaarden werd voldaan!!

Wat STAAT ER IN deZE wet?

Deze nieuwe wet werd vandaag (28 mei 2020) door de 2e Kamer aangenomen en de verwachting is dat de 1e Kamer op korte termijn akkoord gaat met de invoering van deze wet. Vervolgens zal naar verwachting op 1 november 2020 de wet in werking treden.

De nieuwe wet maakt het dan voor dreigende faillissementssituaties, eenvoudiger handelend op te treden als de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

De WHOA introduceert een nieuw instrument in de Faillissementswet: het dwangakkoord buiten surseance van betaling en faillissement. Een situatie die veel lijkt op de huidige ‘pre-pack’.

Sinds de negentiger jaren ben ik als directeur van het Nationaal Faillissement Preventie Instituut een van de initiatiefnemers om de Faillissementswet te verruimen en aan te passen aan de tegenwoordige tijd. De verouderde Faillissementswet uit 1893 was niet meer van deze tijd.

Helaas heeft het veel te lang geduurd, Eindelijk werd in juli 2019 is de WHOA ingediend bij de Tweede Kamer en de verwachting is dat de WHOA nog dit jaar in werking treedt.

Sinds de COVID 19 de wereldeconomie is heer greep heeft en mondiaal in een diepe financiële crisis en economische crisis heeft gestort, spreken wij insolventiespecialisten bij uitstek, ons uit voor een versnelde implementatie van de WHOA.

Voor mij is dit een goed moment om de WHOA nader toe te lichten!

Doel en inhoud van de WHOA

De WHOA vloeit voort uit de Europese herstructureringsrichtlijn. Elk land in Europa is verplicht om – binnen de kaders van de richtlijn – nationale wetgeving te implementeren die de mogelijkheid van een buitengerechtelijk dwangakkoord biedt.

Het dwangakkoord kan verstrekkende gevolgen hebben.

Het doel van de WHOA is het versterken van reorganisatiemogelijkheden van ondernemingen die vanwege een (te) zware schuldenlast insolvent dreigen te raken, maar nog beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten.

Met andere woorden: kansen vergroten om winstgevende bedrijfsactiviteiten binnen een verlieslatende constructie/onderneming op een nieuwe/zelfstandige manier voort te zetten. Het criterium dat geldt is dat een ‘toestand redelijkerwijs aannemelijk is dat een onderneming met het betalen van haar schulden op enig moment zal staken en niet zal kunnen voortbestaan.

De WHOA introduceert een regeling waarmee de lokale rechtbanken een onderhands akkoord tussen een onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders kan homologeren (goedkeuren).

Een dergelijk akkoord wordt ook wel een ‘dwangakkoord’ genoemd, wat impliceert dat niet alle partijen het met het akkoord eens hoeven te zijn: een financier of schuldeiser kan tegen zijn wil een deel van zijn vordering kwijtraken en een aandeelhouder kan tegen zijn wil een deel van zijn aandelenbelang kwijtraken. Het dwangakkoord kan dus verstrekkende gevolgen hebben.

Procedure van de WHOA

Zowel de schuldenaar als de schuldeisers, aandeelhouders en ingestelde ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) hebben het initiatiefrecht om het dwangakkoord in gang te zetten.

Wanneer de procedure wordt geïnitieerd door de schuldenaar (de onderneming) zelf, is het inschakelen van een deskundige raadzaam, maar niet verplicht. Wanneer de procedure wordt geïnitieerd door een andere partij dan de schuldenaar, wordt een zogenoemde herstructureringsdeskundige (SeQuester) aangesteld. Deze deskundige zal vervolgens aan (een aantal van) de schuldeisers en aandeelhouders van de schuldenaar een akkoord aanbieden.

Zoals aangegeven, is voor het goedkeuren van een dwangakkoord niet vereist dat alle partijen het eens zijn met het akkoord. De WHOA schrijft verschillende ‘categorieën/klassen’ van schuldeisers voor.

Schuldeisers met dezelfde rang worden in dezelfde klasse geplaatst. Zo kunnen er bijvoorbeeld klassen bestaan van aandeelhouders;

  • Concurrente schuldeisers (zonder pand-/hypotheekrecht),
  • Preferente schuldeisers (met een pand-/hypotheekrecht),
  • Dwangcrediteuren,
  • Schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud,
  • Schuldeisers met een retentierecht, enzovoorts.

Het akkoord moet voor alle schuldeisers van dezelfde klasse dezelfde gevolgen hebben. Niet is vereist dat de verschillende klassen een soortgelijk akkoord krijgen.

Ook is niet vereist dat alle klassen voor het akkoord stemmen: de rechter kan het akkoord al goedkeuren als ten minste één klasse heeft ingestemd met het akkoord. Binnen een klasse is met het akkoord ingestemd als wordt voorgestemd door een groep schuldeisers die gezamenlijk 2/3 van de waarde van de vorderingen binnen die klasse vertegenwoordigt.

De WHOA schrijft diverse aanvullende voorwaarden voor, zoals de voorwaarde dat een lager gerangschikte klasse niet meer dient te krijgen dan een hoger gerangschikte klasse. Een nadere uitwerking gaat de strekking van deze bijdrage te buiten.

Voorwaarden van de WHOA

Een dwangakkoord kan alleen voor goedkeuring door de rechter in aanmerking komen indien het akkoord aan een aantal voorwaarden voldoet. Allereerst moet de onderneming waarvoor dit akkoord wordt aangeboden vanwege een (te) zware schuldenlast insolvent dreigen te raken. Ten tweede kan het doel van het akkoord slechts bestaan uit:

  • Het afwenden van een dreigend faillissement van een onderneming die na een herstructurering van de schulden weer financieel gezond is, of
  • De afwikkeling van een onderneming die geen overlevingskansen meer heeft, voor zover daarmee een beter resultaat wordt behaald dan wanneer die afwikkeling binnen een faillissement zou plaatsvinden.

Ten derde moet uit de stemming blijken dat ten minste één klasse heeft ingestemd met het akkoord. Ten slotte moet het een redelijk akkoord zijn, oftewel een akkoord waarmee de betrokken schuldeisers en aandeelhouders er niet op achteruitgaan.

De rechter dient het verzoek af te wijzen indien één van de zogenaamde ‘algemene afwijzingsgronden’ zich voordoet. Hierbij valt te denken aan de situatie waarin het dwangakkoord (inhoudelijk), de klasse-indeling, of de procedure voor stemming niet aan alle wettelijke voorschriften voldoet.

Heeft de rechter geen aanleiding om aan te nemen dat sprake is van één van de algemene afwijzingsgronden, dan honoreert hij in principe het homologatieverzoek.

Individuele schuldeiser kan reorganisatie en schuldsanering NIET tegenhouden.

Het grote voordeel van de WHOA is dat niet een individuele schuldeiser of aandeelhouder een reorganisatie kan tegenhouden (zoals nu wel het geval is) en om persoonlijke/principiële redenen een levensvatbare onderneming ten gronde kan richten (terwijl alle andere betrokkenen wel willen instemmen met een akkoord).

Omdat niet alle klassen schuldeisers hoeven in te stemmen met het dwangakkoord, doet elke ‘categorie’ schuldeiser er goed aan tijdig aan de discussie deel te nemen om zodoende niet achteraf met een akkoord geconfronteerd te worden waar enkel voor of tegen gestemd kan worden.

Voor elke reorganisatie geldt dat er vaak meerdere scenario’s denkbaar zijn. Het is te verwachten dat bepaalde schuldeisers/aandeelhouders hun positie van ‘schuldeiser’ nader zullen bekijken en de nodige acties zullen ondernemen om hun schuld/positie zeker te stellen.

Het is een ingewikkelde materie, naar verwachting hebben de meeste van u die de moeite hebben genomen dit artikel te lezen geen affiniteit met dit onderwerp. Maar mocht u ondernemers kennen die zwaar lijden en door een financiële hel gaan door de gedwongen bedrijfssluitingen stuur hen dit artikel door. Ik kan elke ondernemers trachten te helpen uit de problemen te komen.

Financiële problemen vergen veel energie, en bij een faillissement is iedereen verliezer.

Vraag direct juridische hulp aan bij het Nationaal Faillissement Preventie Instituut.

LEES MEER
Recent Posts

Start typing and press Enter to search

nfpi-sfeerbeeld-schaakbord-zwartwit nfpi-sfeerbeeld-boekenkast