Sociaal stigma na een faillissement

Naast het sociale stigma van een faillissement zijn er tal van praktische factoren die samen bepalen welke weg een ex-ondernemer wil uitgaan. In dit hoofdstuk belichten we en we specifiek de optie van een herstart als ondernemer en bespreken we enkele belangrijke factoren die een dergelijke beslissing kunnen beïnvloeden.

Ondernemersoptimisme

Een positieve en optimistische instelling is onontbeerlijk om een nieuwe onderneming op te starten of een bestaand bedrijf over te nemen. Dat geldt evenzeer voor een herstart na een eerder faillissement, wat niet altijd even evident is.

Wanneer het voorgaande ondernemersavontuur als een mislukking wordt ervaren, kan dat optimisme immers in het gedrang komen stelden daarenboven in Nederland een negatieve relatie vast tussen het optimisme van ondernemers en de prestaties van hun nieuwe bedrijf. Die negatieve relatie is bovendien sterker bij ervaren dan bij niet-ervaren ondernemers en sterker in dynamische dan in stabiele omgevingen. Zeer optimistische ondernemers onderwaarderen nieuwe of afwijkende informatie en zijn daardoor min- der geneigd om te leren uit hun ervaringen van het verleden dan matig optimistische ondernemers.

In de dagelijkse praktijk zijn veel van de factoren die samenhangen met die persoonlijke bedrijfservaring niet strikt af te bakenen of objectief te meten. Wat we vooral niet uit het oog mogen verliezen, is dat net die subjectieve ervaring van de ex-ondernemer een belangrijke impact heeft op zijn verdere professionele keuzes. Niet alle faillissementen laten bij de ondernemer een wrange smaak na. Dat is afhankelijk van hoe succesvol hij de onderneming vond en van de redenen van de sluiting.

Het succes

Een succesvolle onderneming is wel degelijk een stimulans voor de eigenaar van een B.V.om door te starten. Dat hoeft echter niet altijd zo te zijn. Alhoewel een bedrijfssluiting vaak wordt geassocieerd met financiële problemen, zijn er daarnaast tal van ondernemingen die financieel goed presteren, maar waarvan de ondernemer toch beslist nieuwe uit- dagingen op te zoeken.

“Succes” is bovendien zelden te vatten met uitsluitend financiële criteria, maar omvat een waaier van mogelijkheden waaronder de bekende welzijnsmaatstaven en de continuïteit van de onderneming. Zowel objectieve als subjectieve factoren bepalen of een individuele ondernemer zijn bedrijf al dan niet succesvol vindt.

Ten slotte hoeft zelfs een faillissement niet altijd een grote psychologische opdoffer te betekenen. Wanneer er duidelijk aanwijsbare externe moeilijkheden aan de grondslag van het faillissement liggen, zoals een te grote concurrentiedruk, of wanbetaling waardoor de onderneming in financiële problemen is gekomen.

Bent u klaar om het sociaal stigma te verbreken?

Plan dan een introductie gesprek in via de knop hieronder!