De taak van een curator?

Wat doet de curator?

In de meeste gevallen is de curator een advocaat die gespecialiseerd is in faillissementen. De curator moet het faillissement netjes afwikkelen en de belangen van de schuldeisers zo goed mogelijk behartigen. Om dit te kunnen doen, heeft een curator de volgende taken.

Overzicht van vermogen en schulden

De curator maakt een overzicht van het vermogen en de schulden. Zo kan de curator beoordelen of er een uitkering aan de schuldeisers kan plaatsvinden.

Beslissing personeel

Als een faillissement is uitgesproken, neemt de curator de bevoegdheden over. De ondernemer zelf heeft dan niets meer in te brengen. Alle beslissingen worden door de curator genomen.

De arbeidsovereenkomsten moeten worden opgezegd. De opzegtermijn is maximaal zes weken en het is de curator die beslist of de werknemers moeten doorwerken die periode. Ook beslist de curator van welke werknemers hij nog gebruik wil maken en voor welke werkzaamheden. Het kan dus zijn dat niet alle werknemers verplicht worden om door te werken.

Het veiligstellen van de boedel

Om zoveel mogelijk schuldeisers te kunnen betalen, heeft de curator geld nodig. Daarom zal de curator de eigendommen van het bedrijf proberen te verkopen en eventuele openstaande rekeningen proberen te innen, zodat er meer geld beschikbaar komt om de schuldeisers te voldoen.

Onderzoek fraude of wanbeleid

De curator onderzoekt ook of er sprake is van fraude of wanbeleid door het bestuur van het bedrijf. Als dat laatste het geval is, kan een curator het bestuur vragen om een financiële tegemoetkoming in het faillissement. Van fraude is bijvoorbeeld sprake als een deel van het vermogen van het bedrijf vlak voor het faillissement is weggesluisd.

Uitkering aan de schuldeisers

Vervolgens vindt een verdeling onder de schuldeisers plaats. Schuldeisers die eerder beslag hebben laten leggen op rekeningen en/of onderdelen van het bedrijf komen van een koude kermis thuis: door het faillissement vervallen alle eerder gelegde beslagen.

Preferente schuldeisers

De bevoorrechte schuldeisers hebben voorrang: als eerste de Belastingdienst en de Sociale Dienst/het UWV, vervolgens de banken met pand- of hypotheekrechten.

Concurrente schuldeisers

Dat betekent dat de gewone schuldeisers nu moeten afwachten of hun vordering wordt voldaan. In de praktijk blijft er voor de ‘gewone schuldeiser’ niets over.

Wie controleert de curator?

De rechter benoemt tegelijkertijd met de curator ook een rechter-commissaris. De rechter-commissaris controleert het werk van de curator.

Maar dat niet alleen. Als de curator bijvoorbeeld besluit om een deel van het personeel te ontslaan of een bestuurder aansprakelijk te stellen, heeft hij eerst toestemming nodig van de rechter-commissaris.

Tot slot:
  1. Van belang bij elk faillissement is dat bestuurders aan alle wettelijke bepalingen hebben voldaan.
  2. In de praktijk is dat haast een onmogelijke zaak. In de periode voor een faillissement heeft een ondernemer wel wat anders aan zijn hoofd dan de boekhouding bij te werken.
  3. De Curator kan iedere bestuurder aansprakelijk stellen wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur als niet aan de wettelijke verplichtingen werd voldaan zoals bij wet is geregeld.
Interesse in dit onderwerp?

Meld u zich dan aan voor de NFPI nieuwsbrief voor meer informatie over dit en andere gerelateerde onderwerpen.