De gevolgen van een faillissement

Situering

De onmiddellijke gevolgen van een faillissement van de eigen onderneming zijn niet alleen van financiële aard. Een dergelijke gebeurtenis heeft vaak ook een sociale en psychologische weerslag (Ucbasaran e.a., 2013). Elke gefaalde ondernemer krijgt immers niet alleen te ma- ken met de praktische afhandeling van het faillisse- ment, maar wordt bovendien vaak geconfronteerd met een negatieve reactie van de buitenwereld. Al te snel krijgt niet alleen de onderneming, maar ook de on- dernemer zelf het etiket van “mislukking” opgekleefd. Aan elk faillissement hangt met andere woorden een economisch en sociaal stigma vast dat een belangrijke impact kan hebben op de toekomstmogelijkheden van ex-ondernemers. De band tussen de

ondernemer en zijn bedrijf is in veel gevallen zo sterk dat het moeilijk wordt om de professionele faling niet tegelijkertijd als een persoonlijke mislukking op te vatten (Depuydt, 05 oktober 2013). In dat laatste geval laten de gevolgen zich niet alleen voelen op materieel vlak, maar ook, en soms veel sterker, op psychologisch en sociaal vlak (Cope, 2011).

De praktijk

Wij vroegen alle ex-ondernemers naar de belangrijk- ste problemen die zij, ten gevolge van het faillisse- ment, ondervonden tijdens de overgang van de ene professionele situatie naar de andere. Vanwege het aantal observaties “beperken” we ons hierna tot de antwoorden die slaan op de eerste overgang, met an- dere woorden de overgang onmiddellijk na het initiële faillissement.

De mate waarin ze kampten met proble- men kon variëren van 1 (helemaal geen probleem) tot 5 (in sterke mate een probleem).

Werkloosheid / arbeidsongeschiktheid

Tabel 1 geeft een overzicht van de antwoorden van diegenen die in eerste instantie in het stelsel van de werkloosheid of de arbeidsongeschiktheid terecht kwamen. Als belangrijkste probleem halen zij aan dat zij geen gehoor vonden bij de vakbond of de Hulpkas. Verder hadden de respondenten vooral problemen met het feit dat ze afhankelijk zouden worden van overheidssteun en met de procedures om een ziekte-uitkering te kunnen verkrijgen.

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Bel dan naar 085 0160 788 of mail naar info@nfpi.nl

Menu