Aansprakelijkheid bestuur BV & NV

Persoonlijke aansprakelijkheid

Als u bestuurder bent – of wordt – bij een N.V. of B.V., gaan uw gedachten over het algemeen uit naar hoe u de functie wilt vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt.

Toch kan het gebeuren dat een bestuurder naast (of in plaats van) de vennootschap aansprakelijk wordt gesteld. Zo’n persoonlijke aansprakelijk-stelling zal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van de taak als bestuurder.

Onbehoorlijk bestuur

In Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van bestuurders vastgelegd. Het verplicht de bestuurders tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur’ over de rechtspersoon. Het is niet mogelijk een sluitende definitie te geven van behoorlijk bestuur. Dit begrip wordt namelijk ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen.

img-a5
Voorbeelden van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur zijn:

Onvoldoende informeren van commissarissen waardoor deze worden gehinderd in hun toezichthoudende taak. Verzuimen de kredietwaardigheid na te gaan van contractspartners.

Hierdoor kan uw eigen bedrijf worden meegesleept in de financiële neergang van een andere onderneming. Nalaten uw onderneming te beschermen tegen voorzienbare risico’s, door bijvoorbeeld afdoende voorzieningen op te nemen. Onverantwoord investeren, waarbij duidelijk sprake is van overschrijding van het normale ondernemingsrisico.

Oorzaken

In de praktijk blijkt het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid. Ook fusies en overnames kunnen hiertoe aanleiding zijn. Daarnaast worden veel aansprakelijkheidsclaims ingesteld naar aanleiding van het faillissement van de vennootschap.

Bent u opzoek naar een oplossing?

Wij kunnen u helpen u juridisch advies geven betreffende de aansprakelijkheid in uw bedrijf . Plan vandaag nog een gesprek met ons in om te bespreken wat er mogelijk is.

Verschillende vormen van aansprakelijkheid

Commissarissen

De aansprakelijkheid van commissarissen vloeit voort uit hun hoofdtaken; advisering en toezicht. Deze taken zijn, mede door de Code Tabaksblat, verschoven van een passieve rol naar een steeds actievere rol als betrokken en daadkrachtige adviseurs en toezichthouders van het bestuur.

Persoonlijke aansprakelijkheid voor een misleidende jaarrekening rust – naast op de bestuurders – tevens rechtstreeks op de commissarissen (art. 2:260BW).

Interne aansprakelijkheid

Betreft de aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon. Bestuurders en commissarissen hebben een verplichting naar de vennootschap tot een behoorlijke vervulling van de aan hen opgedragen taak. Indien de bestuurder hierin tekortschiet, kan de vennootschap (of de curator) een beroep doen op Artikel 2:9 BW.

Externe aansprakelijkheid

Iedere rechtspersoon kan in het maatschappelijke verkeer (bij het zakendoen) onzorgvuldig handelen naar derden toe, bijvoorbeeld handelscrediteuren. U kunt als bestuurder naast de vennootschap aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade die het gevolg is van: niet-nakoming van contracten (het onbetaald laten van een rekening) of onzorgvuldig handelen (onrechtmatige daad).

U kunt aansprakelijk gesteld worden wanneer u de schadeveroorzakende handeling had kunnen voorkomen én u valt aan te rekenen dat u dit niet heeft gedaan.

Hoofdelijk en collectief

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van u én uw medebestuurders.