10 tips om aansprakelijkheid te voorkomen

Voorkom aansprakelijkheid

Om u als bestuurder te beschermen tegen bestuurdersaansprakelijkheid en deze te alle tijden te voorkomen hebben wij een aantal punten opgesteld die u dient te weten.

Wilt u zo veel mogelijk voorkomen dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld? Denkt u dan in ieder geval aan de volgende 10 tips:

Tip 1

Handel altijd alleen in het belang van de vennootschap, nooit in uw eigen belang.

Tip 2

Zorg ervoor dat u altijd de statuten van de vennootschap naleeft, in het bijzonder de bepalingen die betrekking hebben op de besluitvorming en de bescherming van de vennootschap.

Heeft u voor bepaalde besluiten of handelingen toestemming nodig van de aandeelhouders of commissarissen? Vraag die toestemming dan ook, liefst schriftelijk.

Tip 3

Zorg ervoor dat de administratie op orde is en de vennootschap zich daarbij houdt aan de wettelijke bepalingen.

Tip 4

Zorg voor een goede kredietbewaking.

Ga geen leningen aan als u onevenredig veel zekerheden moet verstrekken.

Tip 5

Zorg ervoor dat de jaarrekening tijdig wordt gedeponeerd. Geef daarbij geen misleidende voorstelling van zaken.

Tip 6

Toets dividenduitkeringen altijd.

Als bestuurder moet u bij voorgenomen dividendkeringen een “uitkeringstoets” uitvoeren.

Kan de vennootschap na de uitkering de opeisbare schulden niet meer betalen? Dan moet u de druk van de aandeelhouders weerstaan en de dividenduitkering weigeren.

Tip 7

Zorg ervoor dat u geen schuldeisers benadeelt.

Ga bijvoorbeeld nooit in naam van de vennootschap verplichtingen aan waarvan u weet, of behoort te weten, dat de vennootschap die niet kan nakomen.

Of voorkom dat schuldeisers selectief worden betaald, waardoor een ongelijke behandeling ontstaat. Voorkom, zeker in het zicht van een faillissement, dat er geen verkeerde handelingen plaatsvinden die later door de curator als Paulianeus kunnen worden bestempeld.

Tip 8

Zorg ervoor dat betalingsonmacht tijdig wordt gemeld.

Als uw onderneming de belastingen en pensioenpremies niet kan betalen, meldt dit dan tijdig (uiterlijk binnen 14 dagen na het opeisbaar worden van de schuld) en schriftelijk bij De Belastingdienst, het UWV en Pensioenfonds.

Tip 9

Wacht, als duidelijk is dat de vennootschap zijn verplichtingen niet meer kan nakomen, niet te lang met het aanvragen van het faillissement.

Tip 10

Zorg ervoor dat u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Dit voorkomt niet dat u wordt aangesproken, maar biedt u wel bescherming tegen mogelijke claims. Een goede bestuurdersaansprakelijkheid verzekering dekt doorgaans zowel de proceskosten als de claim zelf.

Vragen?

Heeft u na het lezen van dit onderwerp nog vragen? Of wilt u weten hoe het zit met eventuele bestuurders- aansprakelijkheid in uw specifieke situatie?

Neem dan contact op het Nationaal Faillissement Preventie Instituut via de knop hieronder.